• در خواست همکاری    علاقمندان می توانند فرم همکاری ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی صلاحیت های فردی، برای مصاحبه و دعوت به همکاری با آن ها تماس گرفته شود. بدیهی است پرکردن فرم اطلاعات فردی، هیچ تعهدی در خصوص الزام به استخدام ایجاد نمی کند، خواهشمندیم در پر کردن فرم زیر نهایت دقت و صداقت را داشته باشید

    اطلاعات فردی


    اطلاعات تحصیلی


    سابقه کار


    عبارت موجود در تصویر را وارد نمایید